TH | ENG

เราคือใคร

“สภาองค์กรของผู้บริโภค” เกิดขึ้น โดยมีแนวคิดริเริ่มจากการผลักดันให้เกิด
“องค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” ถือกำเนิดและก่อร่างสร้างตัวขึ้นในรัฐธรรมนูญปี 2540 และระบุชัดเจนมากขึ้นในรัฐธรรมนูญปี 2550 และได้มีการจัดทำร่างกฎหมายเหลือเพียงการพิจารณาของสส. หลังจากขั้นตอนผ่านกรรมาธิการร่วม เกิดการยุบสภาและรัฐประหาร ต่อมาเมื่อมีรัฐธรรรมนูญปี 2560 มาตรา 46 ได้บัญญัติรับรองการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไว้และกำหนดให้องค์กรผู้บริโภครวมตัวกันจัดตั้งองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อำนาจในการเป็นตัวแทนผู้บริโภคให้มีการออกกฎหมาย โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เป็นเจ้าภาพในการจัดทำร่างกฎหมายตามมาตรา46 ดังกล่าว มีการยกร่างกฎหมายและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ และถูกส่งต่อไปพิจารณาในคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ ถูกปรับแก้ไขหลักการกฎหมาย เป็นร่างกฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ส่งกลับให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สภานิติบัญญัติได้มีมติเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งทำให้องค์กรผู้บริโภคสามารถรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นสภาองค์กรของผู้บริโภค เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์คุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้าน มีอำนาจเป็นตัวแทนของผู้บริโภค มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานรัฐ และพรรคการเมือง โดยรัฐสนับสนุนด้านการเงิน

บทบาท หน้าที่

สภาองค์กรของผู้บริโภค มีอำนาจเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการรวมตัวขององค์กรผู้บริโภคให้มีพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคมากขึ้น จึงเห็นความสำคัญในการมี “ฐานข้อมูลองค์กรผู้บริโภค นักวิชาการและแกนนำคนทำงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกัน” เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ในการประสานทำงานกับทั้งภาครัฐและเอกชนในการคุ้มครองผู้บริโภค และสภาองค์กรของผู้บริโภค ยังมีบทบาทสำคัญอีกหลายประการ ได้แก่
1. เป็นตัวแทนของผู้บริโภค ให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค รวมตลอดทั้งเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้าและบริการ แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค
3. รายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคไปยังหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
4. สนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
5. ดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคหรือให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีในกรณีที่ผู้บริโภคหรือองค์กรของผู้บริโภคถูกฟ้องคดีจากการใช้สิทธิในฐานะผู้บริโภคหรือใช้สิทธิแทนผู้บริโภค แล้วแต่กรณี และมีอำนาจประนีประนอมยอมความ

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค

ภาคีเครือข่าย
(กพย., คคส., และอื่นๆ)

นักวิชาการ และ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่างๆ

องค์กรที่ลงทะเบียนล่าสุด

{{orz_last_info.title}}

เพิ่มเติม

ลงทะเบียนสมาชิกองค์กรผู้บริโภค

ร่วมสานพลัง เพื่อพิทักษ์สิทธผู้บริโภค

ลงทะเบียนสมาชิกองค์กรผู้บริโภค

ร่วมสานพลัง เพื่อพิทักษ์สิธิผู้บริโภค

เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
{{msgLoginStatus}}
** {{msgSuccess}}

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password)
ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับระหว่าง คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” กับผู้สมัครขอลงทะเบียนรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการระบบลงทะเบียนองค์กรผู้บริโภคหรืออาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์ (e‐Registration) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันยินยอมผูกพันและปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” กับผู้สมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการระบบ) เพื่อใช้บริการระบบลงทะเบียนองค์กรผู้บริโภคหรืออาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”
2. การสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการระบบลงทะเบียนองค์กรผู้บริโภคหรืออาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ผู้ใช้บริการ จะต้องกรอกหรือระบุข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการอาจระงับหรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว
4. ผู้ใช้บริการ ตกลงยินยอมให้ ผู้ให้บริการ ตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในการสมัครขอรับ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) นี้ เพื่อใช้ประโยชน์ของผู้ให้บริการ และในกรณีที่ผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือเป็นเท็จ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
5. ผู้ใช้บริการต้องไม่นำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ไปใช้ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย และความสงบ เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
7. ผู้ใช้บริการตกลงและเข้าใจดีว่า การใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) เพื่อสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้คู่กับรหัสผ่าน (Password) ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดขึ้นด้วยตนเอง และใช้ร่วมกับรหัสลับแบบใช้ครั้งเดียว (One Time Password : OTP) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถจำรหัสผ่านที่ตนกำหนดได้
ผู้ใช้บริการจะต้องทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านทางหน้าจอระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” และคลิกเลือก “ลืมรหัสผ่าน” 8. ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัยว่ารหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ ล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยทันทีผ่านทางหน้าจอระบบลงทะเบียน (e-Registration) ทั้งนี้ หากมีผู้อื่นนำรหัสผ่าน (Password) ไปใช้และก่อให้เกิดผลเสียหายหรือค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวด้วย
9. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) นี้ได้ ตามที่ผู้ให้บริการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่ใช้บังคับอยู่ และที่จะออกมาใช้บังคับในอนาคต หรือในกรณีที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข ในข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าทาง e-mail, SMS หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ที่ผู้ให้บริการกำหนด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผลบังคับใช้
10. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้รับไว้เป็นความลับ และผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าในกรณีที่มีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ถือเสมือนว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงบนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความผูกพันตามกฎหมายเสมือนเป็นการลงลายมือชื่อของผู้ใช้บริการในเอกสารการจดทะเบียนและยินยอมผูกพันตามเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นทุกประการ ทั้งนี้ โดยรวมถึงกรณีที่มีการสร้างหรือนำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ หรือใช้โดยผิดข้อตกลง หรือเงื่อนไขการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และการใช้นั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการด้วยตนเอง
11. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครและการใช้บริการของผู้ให้บริการโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกโจรกรรม สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวได้
12. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ถือเป็นความผิดและต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
13. ผู้ให้บริการอาจส่งข้อมูลหรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น e-mail, SMS หรือช่องทางอื่นใดที่จะ มีขึ้นในอนาคต ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร ทั้งนี้ผู้ให้บริการมีระบบการตรวจจับ Virus ก่อนส่งข่าวสารใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการทุกครั้ง ดังนั้น หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam mail ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
14. ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทันที ถ้าปรากฏว่าผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลง และเงื่อนไขนี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง

เมื่อลงทะเบียนแล้วกรุณาเข้าระบบ เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลเพื่อนุมัติต่อไป

ลงทะเบียนสมาชิกองค์กรผู้บริโภค

ร่วมสานพลัง เพื่อพิทักษ์สิธิผู้บริโภค

ลงทะเบียนสมาชิกองค์กรผู้บริโภค

ร่วมสานพลัง เพื่อพิทักษ์สิธิผู้บริโภค

{{orz_info.orz_total}}

ทั่วประเทศ

{{item.zone_title}}{{item.total}}

{{item.zone_title}}{{item.total}}

{{item.zone_title}}{{item.total}}

{{item.zone_title}}{{item.total}}

{{item.zone_title}}{{item.total}}

{{item.zone_title}}{{item.total}}

{{item.zone_title}}{{item.total}}

อาสาสมัครเพื่อผู้บริโภค

“หนึ่งพลังผู้บริโภครุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ เปลี่ยนแปลงสังคม” ทุกคนเป็นผู้บริโภคตั้งแต่เกิดจนตาย ชีวิตของเราย่อมต้องซื้อ ใช้ เลือกสินค้าบริการต่างๆ และหากเกิดความเสียหายก็ต้องการสิ่งชดเชยที่เป็นธรรม ทุกวันนี้มีคนถูกหลอก ถูกโกงจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการต่างๆ อยู่ตลอดเวลา งานอาสาสมัครผู้บริโภค นอกจากจะทำให้เรารู้จักสิทธิผู้บริโภค เพื่อปกป้องตนเอง ยังสามารถช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิคนอื่นได้ ปัจจุบัน องค์กรผู้บริโภคยังต้องการอาสาสมัครมาช่วยงานคุ้มครองสิทธิอยู่ไม่น้อย ทั้งการช่วยรับเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ข้อมูล หรือทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค“เจอนมหมดอายุ ต้องทำยังไง” “ถูกเก็บค่าโทรศัพท์เกินจริง จะใช้สิทธิอย่างไร” “ซื้อไอโฟน ได้ก้อนหิน ใครต้องรับผิดชอบ” “เป็นหนี้บัตรเครดิต ต้องจัดการอย่างไร” “ค่ารักษาพยาบาลแพง ใครต้องดูแล”เรื่องเหล่านี้ ท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านการทำงานอาสาสมัครเพื่อผู้บริโภค นอกจากใช้ปกป้องตนเองได้แล้ว ยังสามารถแนะนำช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย มาร่วมกันคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ยิ่งผู้บริโภครู้สิทธิมาก การถูกเอาเปรียบจะยิ่งลดลง หนึ่งพลังของท่านช่วยให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้

อาสาสมัครเพื่อผู้บริโภค

“หนึ่งพลังผู้บริโภครุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ เปลี่ยนแปลงสังคม” ทุกคนเป็นผู้บริโภคตั้งแต่เกิดจนตาย ชีวิตของเราย่อมต้องซื้อ ใช้ เลือกสินค้าบริการต่างๆ และหากเกิดความเสียหายก็ต้องการสิ่งชดเชยที่เป็นธรรม ทุกวันนี้มีคนถูกหลอก ถูกโกงจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการต่างๆ อยู่ตลอดเวลา งานอาสาสมัครผู้บริโภค นอกจากจะทำให้เรารู้จักสิทธิผู้บริโภค เพื่อปกป้องตนเอง ยังสามารถช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิคนอื่นได้ ปัจจุบัน องค์กรผู้บริโภคยังต้องการอาสาสมัครมาช่วยงานคุ้มครองสิทธิอยู่ไม่น้อย ทั้งการช่วยรับเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ข้อมูล หรือทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค“เจอนมหมดอายุ ต้องทำยังไง” “ถูกเก็บค่าโทรศัพท์เกินจริง จะใช้สิทธิอย่างไร” “ซื้อไอโฟน ได้ก้อนหิน ใครต้องรับผิดชอบ” “เป็นหนี้บัตรเครดิต ต้องจัดการอย่างไร” “ค่ารักษาพยาบาลแพง ใครต้องดูแล”เรื่องเหล่านี้ ท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านการทำงานอาสาสมัครเพื่อผู้บริโภค นอกจากใช้ปกป้องตนเองได้แล้ว ยังสามารถแนะนำช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย มาร่วมกันคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ยิ่งผู้บริโภครู้สิทธิมาก การถูกเอาเปรียบจะยิ่งลดลง หนึ่งพลังของท่านช่วยให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้